Skip to content

Regulamin

 1. Zajęcia organizowane przez Szkołę Pływania FLIPPER, prowadzone są na: basen kryty Ruda 1 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Chryzantem 10 oraz na kąpielisku miejskim w Świętochłowicach przy ulicy Zubrzyckiego 38.
 2. Basen jest obiektem MOSIR-u oraz OSIR-u, każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu basenu.
 3. Zajęcia organizowane są od września do czerwca w następujące dni: poniedziałek 17.00, 18.00,19.00 wtorek 17.00, 18.00, 19.00, czwartek 18.00,19.00 piątek 17.00, sobota 9.00 – Basen Kryty Ruda 1 Ruda Ślaska ul. Chryzantem 10, oraz : poniedziałek i środa 16.45, 17.45, 18.30, piątek 16:55, 17:45 sobota 10.20, 11.15, 12:00, – Basen Miejski Świętochłowice ul. Zubrzyckiego 38. Każda jednostka lekcyjna trwa 45 min, na wynajętej części basenu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty do 10-tego dnia bieżącego miesiąca.
 5. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacja regulaminu zajęć.
 6. Wpłaty za zajęcia nauki pływania przyjmowane są na rachunek bankowy dla Basen Kryty Ruda 1: ING Bank Śląski nr 31 1050 1331 1000 0091 3514 3254, dla Basen Miejski Świętochłowice: ING Bank Śląski nr 39 1050 1331 1000 0091 1095 6548. Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko (ucznia).
 7. Osoba zapisująca się na naukę pływania w trakcie jej trwania opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca danego miesiąca.
 8. Nieobecność podczas zajęć:
  a) w przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość odrobienia zajęć, w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego, do końca następnego miesiąca pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godz. 12:00 w dniu zajęć. W przeciwnym razie zajęcia przepadają bez możliwości odrobienia,
  b) nie ma możliwości odrabiania zajęć w terminie stałego uczestnictwa w zajęciach,
  c) w przypadku nieobecności na zajęciach, koszt zajęć nie będzie zwracany, nieodrobione zajęcia przepadają.
 9. W sytuacji braku możliwości odrobienia nieobecności z przyczyn leżących po stronie uczestnika,nie ma możliwości pomniejszenia opłaty za niezrealizowane zajęcia, w bieżącym lub kolejnym okresie rozliczeniowym. Zasada ta wynika z obowiązku opłacenia rezerwacji części basenu dla dziecka bez względu na jego obecność lub nieobecność.
 10. Uczestnik szkolenia we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem i zasięgnąć opinii, dotyczącej braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.  Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań  do pływania i przebywania w wodzie.
 11. Szkoła Pływania Flipper zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezawinionych (awaria C.O., przerwa technologiczna, itp.)

Obowiązki organizatora:

 1. Przeprowadzenie zajęć na basenie zgodnie z regulaminem pływalni i zabezpieczenie wymaganej kadry instruktorów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.
 3. W przypadku zatajenia, lub podania nieprawdziwych danych dotyczących stanu zdrowia dziecka Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za wypadki zaistniałe z tego tytułu.
 4. Szkoła Pływania Flipper odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć.
 5. Szkoła Pływania Flipper posiada ubezpieczenie OC.

Obowiązki uczestników:

 1. Uczestnicy muszą posiadać stroje kąpielowe i czepki.
 2. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć nauki pływania, ma obowiązek skonsultować się z lekarzem, w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach pływania i złożyć na tej podstawie pisemne oświadczenie.
 3. Uczestnicy zobowiązani są, do zapoznania się z regulaminem nauki pływania i do jego przestrzegania.
 4. Czas wejścia na basen zostaje naliczany od momentu przekroczenia bramki przy kasie, do momentu zwrócenia kluczyka przy wyjściu (5 min przed zajęciami na przygotowanie się do zajęć , 45 min lekcji, 10 min na ubranie się, wysuszenie i wyjście po zajęciach).
 5. W przypadku przedłużania pobytu dziecka na basenie po lekcji, klient będzie zmuszony ponieść dodatkowe opłaty według cennika MOSiR-u lub OSiR-u.
 6. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego.
 7. Szkoła Pływania Flipper odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 8. Obecność rodziców na zajęciach bez zakupu biletu wstępu, tylko i wyłącznie za zgodą pracowników basenu.